Så här upphandlar vi

Almi är ett statligt företag och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor och tjänster i konkurrens. Vid större upphandlingar ska vi bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Lagar bygger på EG-direktiv om upphandling. Vid varje offentlig upphandling inom EU ska därför ett antal grundläggande EG-principer följas. Det innebär att vi ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.

 1. Behov
  Ett behov av en vara eller tjänst uppstår hos Almi. Behovet definieras i ett förfrågningsunderlag.
 2. Framtagning av förfrågningsunderlag
  Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på anbudsgivaren och föremålet för upphandlingen samt hur anbud kommer att utvärderas. Förfrågningsunderlaget består av flera dokument. Till exempel upphandlingsföreskrifter, administrativa föreskrifter, tekniska kravspecifikationer, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt standardbestämmelser
 3. Annonsering
  Annonsering av upphandlingen med ordervärde över de s.k. "tröskelvärderna" sker i en allmänt tillgänglig databas och på Almis hemsida. Upphandlingar med lågt värde, så kallade direktupphandlingar, behöver inte annonseras.
 4. Anbud in
  Leverantören skickar in sitt anbud. Det är viktigt att anbudet kommer in i rätt tid för att vara giltigt.
 5. Kvalificering och anbudsprövning
  Anbuden utvärderas enligt utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget.
 6. Tilldelning
  Ett tilldelningsbeslut skickas ut till alla anbudsgivare där det framgår vilken/vilka leverantörer som vunnit upphandlingen. Kontrakt kan tecknas tidigast tio dagar efter att tilldelningsbeslutet skickats ut.
 7. Kontraktsskrivning
  Kontrakt tecknas med vinnande leverantör/leverantörer.
 8. Uppföljning
  Uppföljning av kontrakten sker kontinuerlig under avtalsperioden.