Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Miljöfrågor
Miljöfrågor handlar inte om att ”rädda planeten”, den klarar sig nog, det handlar snarare om att ”rädda mänskligheten”

Använd jordens resurser på ett smart sätt

Vill du bidra till en hållbar utveckling inom miljö handlar det främst om att bidra till en ren värld, använda jordens resurser på ett smart sätt så att de inte tar slut, skapa motståndskraft för att klara en omställning samt skydda naturen och bevara biologisk mångfald. Se vad du konkret kan göra i olika miljöfrågor.

Miljöfrågor handlar om att ”rädda mänskligheten”. Vi klarar oss inte utan exempelvis ren luft och färskvatten, fungerande ekosystem, ett stabilt klimat, energi åt alla och marker som man kan odla näringsrik föda på.

 

Vad betyder det för just ditt företag? Var i värdekedjan kan du göra mest skillnad?

 

Du kan:

Förebygga föroreningar

sdg-m1.jpgTänk igenom hur ditt företag kan minimera föroreningar, avfall och utsläpp.

 

Det syftar till att säkerställa ren luft och mark liksom rent vatten – utan giftiga kemikalier och andra föroreningar.

 

Fundera och skapa policies över till exempel hur ni reser, hur skadliga produkter i er verksamhet används, tas om hand och hur ni hanterar avfall och annat som kan bidra till en ren värld.

 

Se åtgärdslista för att förebygga föroreningar

Verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

sdg-m2.jpg

Använd resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt vilket är bra både för ekonomi, miljö och utvecklingen i stort.

 

Prioriteringsordning är:

1) Resurs- och energieffektivitet

2) Återbruk

3) Återvinning

4) Deponi (i dagligt tal: soptipp) 

 

Kanske kan ni skapa en cirkulär affärsmodell eller vara en part i en cirkulär lösning? Fundera över om ni kan skapa nyttigt avfall som snarare är till hjälp för naturen och människan.

 

Ett annat sätt att bidra till detta är att tillverka produkter med extra lång livslängd och utbytbara delar alternativt att hyra eller att hyra ut hållbara produkter som en tjänst.

 

Se åtgärdslista för att verka för cirkulära lösningar

Verka för klimatet

sdg-m3.jpg

Agera klokare genom att begränsa utsläpp, skapa alternativ som har en positiv påverkan på klimatet eller hitta lösningar som hjälper att bättre anpassa oss till ett annat klimat.

 

Vi vet numera att mänsklig aktivitet påverkar klimatet genom de växthusgaser de genererar. Vi kan göra något åt det.

 

Till dess att nya klimatsmarta lösningar finns på plats måste vi kontinuerligt minska våra utsläpp av växthusgaser och göra annat för att kompensera.

 

Se åtgärdslista för att verka för klimatet

Skydda naturen och bevara biologisk mångfald

sdg-m4.jpgBevara den biologiska mångfalden som ofta glöms bort i den dagliga nyhetsrapporteringen. Ändå är biologisk mångfald helt avgörande för mänsklighetens överlevnad. En förutsättning för att ge oss mat, mediciner och mycket mer.

 

Som organisation och företag behöver man värna om, skydda och återställa naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemets olika tjänster.

 

Mark- och naturresurser behöver användas på ett hållbart sätt och det är viktigt att ta hänsyn till detta när man utvecklar stad och landsbygd.

 

Se åtgärdslista för att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.