Hur kan du och ditt företag arbeta med samhällsfrågor?

Logotyp för de globala målen för hållbar utveckling.

Som företagare är det viktigt att bidra och ta sitt samhällsengagemang på största allvar. Det kan löna sig på många sätt.

Om du vill bidra till det lokala samhället bör du också vara uppmärksam på att det även omfattar virtuella samhällen. Som till exempel influencer kring hälsa och träning, kan du ha en större påverkan bland dina följare och i din community vad gäller dessa frågor än vad till exempel den lokala hälsokostbutiken eller gymkedjan har.

Engagera dig i det lokala samhället

Som mindre verksamhet kan du engagera dig i lokala föreningar eller i frågor som intressenter tycker är viktiga. Lokalsamhället omfattar också digitala samhällen och gemenskaper där du har ett inflytande.

Samhällsengagemang för ditt företag handlar om proaktiv kontakt med lokalsamhället. Det kan handla om att förebygga och lösa problem, främja partnerskap och vara en god medlem av lokalsamhället. 

Engagera dig i ditt närsamhälle och du skapar respekt och underlättar för verksamheten. Driver du ett bolag med egna fabriker i utvecklingsländer kan du hjälpa till att bygga vägar och infrastruktur.

Åtgärdslista för att engagera dig i det lokala samhället

 • Samråda med representativa grupper i lokalsamhället när prioriteringar för sociala investeringar och samhällsutveckling bestäms. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt sårbara, diskriminerade, marginaliserade, icke representerade eller underrepresenterade grupper, för att involvera dem på ett sätt som ökar deras valmöjligheter och respekterar deras rättigheter.
 • Samråda med och tillmötesgå lokalsamhällen, däribland ursprungsbefolkningar om villkoren och förutsättningarna för den utveckling som påverkar dem. Samråd bör ske innan utvecklingsarbetet påbörjas och bör baseras på fullständig, korrekt och tillgänglig information.
 • Delta i lokala föreningar, om möjligt och lämpligt, med målsättningen att bidra till allmänhetens bästa och till lokalsamhällenas utvecklingsmål.
 • Upprätthålla transparenta relationer med tjänstemän vid lokala myndigheter och med politiska företrädare, på ett sätt som är fritt från mutor eller otillbörlig påverkan.
 • Uppmuntra och stödja människor att arbeta frivilligt med samhällstjänster.
 • Bidra till utformning av riktlinjer och upprättande, implementering, övervakning och utvärdering av utvecklingsprogram. När en organisation gör detta bör organisationen ta hänsyn till andras åsikter och respektera andras rätt att uttrycka och försvara sina egna intressen.

Hållbarhetsmål kopplade till att engagera dig i det lokala samhället

Ingen fattigdomIngen hungerGod hälsa och välbefinnandeGod utbildning för allaJämställdhetRent vatten och sanitet för allaHållbar energi för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastrukturMinskad ojämlikhetHållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktionBekämpa klimatförändringarnaHav och marina resurserEkosystem och biologisk mångfaldFredliga och inkluderande samhällenGenomförande och globalt partnerskap

Främja utbildning och kultur

Stötta utbildningsinsatser eller medverka själv till ökad kunskap som driver utvecklingen framåt i lokalsamhället.

Utbildning och kultur är grunden för social och ekonomisk utveckling och är en del av lokalsamhällets identitet. . Att stötta kulturen är också en väg att främja sammanhållningen och stärka den sociala identiteten i samhället och bidrar även till ökad förståelse mellan grupper.

Åtgärdslista för att främja utbildning och kultur

 • Främja och stödja utbildning på alla nivåer och engagera sig i åtgärder som förbättrar kvaliteten på och tillgången till utbildning. Detta för att främja lokal kunskap och hjälpa till att utrota analfabetism.
 • Särskilt främja möjligheterna för lärande för sårbara och diskriminerade grupper.
 • Uppmuntra till inskrivning av barn i skola och bidra till att undanröja hinder för barn att få en utbildning (till exempel barnarbete).
 • Främja kulturell verksamhet och, där det är lämpligt, bejaka och värdesätta lokala kulturer och kulturella traditioner som överensstämmer med principen om respekt för de mänskliga rättigheterna. Åtgärder för att stödja kulturella verksamheter som stärker historiskt missgynnade grupper är en särskilt viktig åtgärd för att bekämpa diskriminering.
 • Överväga möjligheten att underlätta utbildning i, och höja medvetenheten om, de mänskliga rättigheterna.
 • Hjälpa till att bevara och skydda kulturarv, särskilt när organisationens verksamhet har påverkan på detta.
 • Främja användningen av traditionell kunskap och ursprungsbefolkningars teknologier där det är lämpligt.

Hållbarhetsmål kopplade till att främja utbildning och kultur

Ingen hungerGod utbildning för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktionFredliga och inkluderande samhällen

Verka för fler arbetstillfällen

Skapa nya arbetstillfällen vilket bidrar till att minska både fattigdom och utanförskap.

Alla organisationer, stora som små, kan genom att skapa sysselsättning bidra till att minska fattigdom och främja ekonomisk och samhällelig utveckling. Det främjar utvecklingen och leder till en starkare ekonomi. 

Åtgärdslista för att verka för fler arbetstillfällen

 • Analysera vilken påverkan ett investeringsbeslut har på jobbskapande och, där det är ekonomiskt genomförbart, göra direktinvesteringar som skapar arbetstillfällen som i sin tur lindrar fattigdom.
 • Överväga vilken påverkan olika teknikval kan ha på sysselsättningen och välja teknik som maximerar möjligheterna att anställa, där det är ekonomiskt försvarbart på längre sikt.
 • Överväga vilken påverkan beslut om att lägga ut arbete till underleverantörer har på jobbskapande, både inom organisationen som fattar beslutet och inom externa organisationer som påverkas av sådana beslut.
 • Beakta nyttan med att skapa tillsvidareanställningar snarare än olika former av tillfälliga anställningar.
 • Överväga deltagande i lokala och nationella kompetensutvecklingsprogram, däribland lärlingsprogram, program inriktade mot specifika missgynnade grupper, program för livslångt lärande och i kompetensverifierings- och certifieringssystem.
 • Överväga möjligheten att hjälpa till att utveckla eller förbättra kompetensutvecklingsprogram i lokalsamhället där dessa inte är adekvata, eventuellt i samarbete med andra i lokalsamhället.
 • Ägna särskild uppmärksamhet åt sårbara grupper i fråga om anställning och kapacitetsuppbyggnad.
 • Överväga att hjälpa till att främja de förutsättningar som behövs för att skapa arbetstillfällen.

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för fler arbetstillfällen

Ingen fattigdomGod utbildning för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utveckla och sprid teknik

Bidra till att sprida smarta lösningar och teknik som för samhället framåt. Speciellt de lösningar som snabbar på en hållbar utveckling och minskar klimatbelastningen.

För att förbättra ekonomisk och samhällelig utveckling behövs bland annat fulltäckande och säker tillgång på modern teknik. Ett företag kan genom sin verksamhet eller genom samarbeten med forskare bidra till det.

Åtgärdslista för att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle

 • Överväga att bidra till utvecklingen av innovativ teknik som kan hjälpa till att lösa samhälleliga och miljömässiga problem i lokalsamhällen.
 • Överväga att bidra till utvecklingen av billig teknik som är lätt att reproducera och har stor positiv påverkan på utrotningen av fattigdom och hunger.
 • Överväga, när det är ekonomiskt möjligt, att utveckla potentiell lokal och traditionell kunskap och teknik samtidigt som lokalsamhällets rätt till denna kunskap och teknik skyddas.
 • Överväga att inleda samarbete med lokala universitet eller forskningslaboratorier för att stärka vetenskaplig och teknisk utveckling i lokalsamhället, och att anställa lokalbefolkningen i detta arbete.
 • Praktisera arbetssätt som möjliggör tekniköverföring och spridning av teknik där det är ekonomiskt genomförbart. Organisationen bör när det är lämpligt ställa rimliga villkor för licenser eller tekniköverföring i syfte att bidra till lokal utveckling. Lokalsamhällets förmåga att kunna hantera tekniken bör beaktas och förbättras.

Hållbarhetsmål kopplade till att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle

Ingen fattigdomIngen hungerGod utbildning för allaHållbar energi för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastrukturHav och marina resurser

Uppmuntra lokalt entreprenörskap

Arbeta för och uppmuntra lokalt entreprenörskap vilket kan bidra till att fler företag bildas som leder till fler sysselsättningar.

Ett konkurrenskraftigt och varierat näringsliv med olika företag är avgörande för att skapa välstånd i ett lokalsamhälle. Arbeta för och uppmuntra lokalt entreprenörskap vilket kan bidra till att fler företag bildas som leder till fler sysselsättningar. Här kan du och ditt företag självklart hjälpa till. 

Åtgärdslista för att uppmuntra lokalt entreprenörskap

 • Beakta påverkan på ekonomin och samhället i fråga om etablering eller avveckling av verksamhet i ett lokalsamhälle, till exempel om de grundläggande resurser som behövs för lokalsamhällets hållbara utveckling påverkas.
 • Överväga möjligheten att stödja lämpliga initiativ som bidrar till diversifiering av lokalsamhällets existerande ekonomiska verksamhet.
 • Överväga möjligheten att ge företräde för lokala leverantörer av produkter och tjänster samt bidra till en utveckling av lokala leverantörer där så är möjligt.
 • Överväga möjligheten att ta initiativ för att stärka förmågan och möjligheterna för lokalt baserade leverantörer att bidra till värdekedjan, med särskild hänsyn tagen till lokalsamhällets missgynnande grupper.
 • Överväga möjligheten att hjälpa organisationer att arbeta inom gällande rättsligt regelverk.
 • Endast inleda ekonomisk verksamhet med organisationer som, på grund av låg utvecklingsnivå, har svårt att uppfylla rättsliga krav, om:
  – syftet är att minska fattigdom
  – dessa organisationers verksamhet är förenlig med de mänskliga rättigheterna och successivt förväntas röra sig mot att bedriva sin verksamhet inom ett gällande rättsligt regelverk
 • Överväga möjligheten att bidra till varaktiga program och partnerskap som bistår lokalsamhällets invånare, särskilt kvinnor, andra missgynnade i samhället och sårbara grupper, att starta affärsverksamheter och kooperativ, att förbättra produktiviteten samt att främja entreprenörskap. Sådana program skulle kunna erbjuda till exempel utbildning i affärsplanering, marknadsföring, kvalitetskrav som krävs för att bli leverantörer, stöd i ledarskap, tekniskt stöd, tillgång till finansiering och underlättande av samriskföretag.
 • Främja en effektiv användning av tillgängliga resurser, inklusive att ta väl hand om tamdjur.
 • Beakta lämpliga sätt att göra upphandlingar mer lättillgängliga för lokalsamhällets organisationer, till exempel genom kapacitetsuppbyggnad för att uppnå tekniska specifikationer och göra information om upphandlingar tillgänglig.
 • Där det är fördel för lokalsamhället överväga möjligheten att stödja organisationer och personer som förser lokalsamhället med nödvändiga produkter och tjänster, vilket kan generera sysselsättning lokalt och skapa kopplingar till lokala, regionala och urbana marknader.
 • Beakta lämpliga sätt att bidra till utvecklingen av lokala nätverk för entreprenörer.
 • Fullgöra sin skatteplikt och förse myndigheter med nödvändig information, så att de korrekt kan avgöra vilka skatter som ska betalas.
 • Överväga möjligheten att bidra till pensionsavtal och pensioner för anställda.

Hållbarhetsmål kopplade till att uppmuntra lokalt entreprenörskap

Ingen fattigdomIngen hungerGod utbildning för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastruktur

Verka för god hälsa

Ta ditt ansvar om du har en verksamhet som på något sätt kan påverka hälsan i det lokala samhället.

Hälsa är en viktig del av livet och en erkänd mänsklig rättighet och en förutsättning för ett samhälle med sund ekonomi och hållbar utveckling. Hot mot folkhälsan kan få allvarliga följder för lokalsamhällen och kan hindra dess utveckling. 

Du bör fundera på inom vilka områden i företagandet som du kan använda ditt inflytande till att bidra till att människor mår bra, fysiskt och psykiskt.

Åtgärdslista för att verka för god hälsa

 • Försöka eliminera negativ hälsopåverkan som kommer av en tillverkningsprocess, produkt eller tjänst som organisationen tillhandahåller.
 • Överväga att främja god hälsa genom att till exempel underlätta läkemedels- och vaccinationstillgång. Andra exempel är att uppmuntra till en hälsosam livsstil, inklusive motion och bra kost, tidig upptäckt av sjukdomar, genom att höja medvetenheten om preventivmetoder och motverka konsumtion av ohälsosamma produkter och substanser. Särskild uppmärksamhet bör ägnas barnnutrition.
 • Överväga möjligheten att öka medvetenheten om hälsorisker och allvarliga sjukdomar och hur de förebyggs, bland annat hiv/aids, cancer, hjärtsjukdomar, malaria, tuberkulos och fetma.
 • Som ett sätt att förebygga sjukdom överväga att stödja varaktig och allmän tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård, rent vatten och lämpliga sanitära faciliteter.

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för god hälsa

Ingen hungerGod hälsa och välbefinnandeJämställdhetRent vatten och sanitet för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bidra till samhällsinvesteringar

Inventera initiativ och frågor som just dina intressenter tycker är viktiga eller som ligger naturligt nära er verksamhet och börja där.

Investera i det lokala samhället på olika sätt.

Det kan handla om att hjälpa till med att rensa stranden från skräp, investera i den lokala teatern, göra lokala upphandlingar, samla in pengar till den lokala parasportklubben och på andra sätt bidra till initiativ som förbättrar utvecklingen i närsamhället. Sociala investeringar sker när organisationer investerar sina resurser i initiativ och program som ska förbättra den sociala situationen i det lokala samhällslivet. 

Åtgärdslista för att bidra till samhällsinvesteringar

 • Beakta främjandet av lokal samhällsutveckling vid planering av sociala investeringsprojekt. Alla åtgärder bör bredda medborgarnas möjligheter, till exempel genom ökad lokal upphandling och eventuell utläggning av produktion för att stödja lokal utveckling.
 • Undvika åtgärder som gör lokalsamhället beroende av organisationens välgörenhet, dess fortsatta närvaro eller stöd.
 • Värdera de egna existerande initiativen som berör lokalsamhället, rapportera till lokalsamhället och internt inom organisationen samt identifiera var förbättringar kan göras.
 • Överväga möjligheten att samarbeta med andra organisationer, inklusive staten, företag eller frivilligorganisationer, för att maximera synergieffekter och för att dra nytta av kompletterande resurser, kunskaper och färdigheter.
 • Överväga möjligheten att bidra till program som ger sårbara eller diskriminerade grupper och personer med låg inkomst, tillgång till mat och andra nödvändiga produkter och samtidigt beakta vikten av att bidra till att öka förmåga, resurser och möjligheter.

Hållbarhetsmål kopplade till att bidra till samhällsinvesteringar

Ingen fattigdomIngen hungerGod hälsa och välbefinnandeGod utbildning för allaJämställdhetRent vatten och sanitet för allaHållbar energi för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastrukturMinskad ojämlikhetHållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktionBekämpa klimatförändringarnaHav och marina resurserEkosystem och biologisk mångfaldFredliga och inkluderande samhällenGenomförande och globalt partnerskap