Hur kan du jobba med företagets arbetsförhållanden?

Logotyp för de globala målen för hållbar utveckling.

Du som företagare kan påverka mycket genom att skapa arbeten med bra villkor som gör att människor mår bra och utvecklas, har råd att bo och leva hyggligt och genom en trygg grund ha möjlighet att fungera och delta i samhället på ett sätt som för utvecklingen framåt.

Ju fler anställda ditt bolag har desto större påverkan har företaget genom att arbeta med dessa frågor. Men du kan också påverka arbetsförhållanden hos de underleverantörer eller andra partners som du väljer att knyta till ditt varumärke. I vissa fall kan du till och med påverka arbetsförhållandena hos kunderna.

Verka för trygg sysselsättning

Skapa arbetstillfällen med trygga anställningsförhållanden – det är något av det viktigaste ett företag kan göra!

Människor och samhällen mår bra och utvecklas av arbeten med goda villkor. Det innefattar exempelvis att du bör undvika för tillfälliga anställningsformer, varsla inom rimlig tid, inte diskriminera genom anställningsförhållanden, skydda personuppgifter och privatliv och säkerställ att underleverantörer erbjuder anständiga arbetsförhållanden.

Ett anställningsförhållande ger rättigheter och skyldigheter – både för arbetsgivare och anställda. För att trygga detta finns en rad åtgärder. 

Åtgärdslista för att verka för trygg sysselsättning och anställningsförhållanden

 • Verka för att allt arbete utförs av kvinnor och män som är rättsligt erkända som anställda eller som egenföretagare.
 • Undgå inte förpliktelser som åläggs dig som arbetsgivare enligt lag genom att dölja relationer som annars skulle erkännas som anställningsförhållande.
 • Erkänn vikten av tryggad sysselsättning både för den enskilde arbetstagaren och för samhället. Tillämpa aktiv personalplanering för att undvika att arbete utförs på tillfällig basis eller överdriven omfattning av arbete som utförs på kortvarig basis, utom då arbetet till sin karaktär verkligen är på kort sikt eller säsongsarbete.
 • Varsla inom rimlig tid, informera vid lämplig tidpunkt och tillsammans med företrädare för arbetstagarna, om det finns. Beakta hur ditt företag i största möjliga utsträckning kan mildra en negativ påverkan när förändringar i verksamheten övervägs, såsom nedläggningar som påverkar sysselsättningen.
 • Säkerställ lika möjligheter för alla arbetstagare och diskriminera inte vare sig direkt eller indirekt genom några arbetsförhållanden.
 • Undanröj godtyckliga eller diskriminerande tillvägagångssätt för uppsägning.
 • Skydda arbetstagarnas personuppgifter och privatliv.
 • Vidta åtgärder för att säkerställa att arbete som upphandlas eller läggs ut på underleverantörer endast går till organisationer som är rättsligt erkända eller på annat sätt kan och vill axla ansvaret som arbetsgivare och som erbjuder anständiga arbetsvillkor. Hemarbetande bör inte behandlas sämre än andra löntagare.
 • Dra inte nytta av partners, leverantörers eller underleverantörers orättvisa, exploaterande eller kränkande arbetsförhållanden. Det gäller även hemarbetande. Beroende på situation och inflytande kan rimliga ansträngningar inkludera att du i avtal fastställer skyldigheter för leverantörer och underleverantörer, gör oanmälda besök och inspektioner och utövar due diligence i tillsynen av entreprenörer och förmedlare.
 • Sträva efter ökad sysselsättning, yrkesmässig utveckling och befordran av medborgare i länder där du och ditt företag är internationellt verksamma. Detta inkluderar utläggning av arbete på, och distribution genom, lokala företag där det är praktiskt möjligt.

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för trygg sysselsättning och anställningsförhållanden

Ingen fattigdomJämställdhetAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtMinskad ojämlikhet

Verka för sunda arbetsvillkor

Arbeta för glada och lojala medarbetare – inte bara i den egna verksamheten utan även hos underleverantörer.

Självklart ska de ha lika lön för lika arbete, en bra balans mellan arbetsliv och fritid och en lön som de kan leva på.

Det inkluderar kollektivavtal, veckovila, semester, hälsa och säkerhet, föräldraledighet och andra villkor som skapar social trygghet.

Åtgärdslista för att verka för sunda arbetsvillkor

 • Säkerställ att arbetsvillkoren följer nationella lagar och föreskrifter och är förenliga med tillämpliga internationella arbetsnormer.
 • Respektera andra bestämmelser såsom kollektivavtal.
 • Iaktta åtminstone de minimikrav som anges i internationella arbetsnormer som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO), i synnerhet när nationell lagstiftning ännu inte har antagits.
 • Erbjud anständiga arbetsvillkor i fråga om lön, arbetstid, veckovila, semester, hälsa och säkerhet, föräldraförsäkring och förmågan att kombinera arbete med familjeansvar.
 • Tillåt, när så är möjligt, efterlevnad av nationella eller religiösa traditioner och seder.
 • Skapa arbetsvillkor för alla arbetstagare som i största möjliga utsträckning tillåter en balans mellan arbete och privatliv och som är jämförbara med dem som erbjuds av liknande arbetsgivare på orten.
 • Betala löner och andra former av ersättning i enlighet med nationella lagar, föreskrifter eller kollektivavtal. Företag bör betala löner som åtminstone är adekvata för behoven hos arbetstagare och deras familjer. Företag bör också ta hänsyn till den allmänna lönenivån i landet, kostnaden för boende, sociala förmåner och relativ levnadsstandard för andra sociala grupper.

Den bör också beakta ekonomiska faktorer, såsom krav på ekonomisk utveckling, produktivitet och önskan av att uppnå och upprätthålla en hög sysselsättning. Vid fastställande av löner och arbetsvillkor som speglar detta bör ditt företag förhandla kollektivt med de anställda eller deras företrädare, i första hand fackföreningar, i enlighet med nationella system för kollektiva förhandlingar.

 • Ge lika lön för arbete av lika värde.
 • Betala lön direkt till de berörda arbetstagarna, med undantag endast för inskränkningar eller avdrag som är tillåtna enligt lagar, föreskrifter eller kollektivavtal.
 • Uppfyll förpliktelser rörande social trygghet för arbetstagare i landet där verksamheten bedrivs.
 • Respektera arbetstagarnas rätt att efterleva normal eller avtalad arbetstid fastställd i lagar, föreskrifter eller kollektivavtal. Ditt företag bör också ge arbetstagarna veckovila och årlig betald semester.
 • Respektera arbetstagares familjeansvar genom att erbjuda rimliga arbetstider, föräldraledighet och, om möjligt, barnomsorg och andra resurser som kan hjälpa arbetstagare att uppnå en ordentlig balans mellan arbete och privatliv.
 • Kompensera arbetstagarna för övertid i enlighet med lagar, föreskrifter eller kollektivavtal. När ditt företag begär att arbetstagare ska arbeta övertid bör du ta hänsyn till arbetstagarnas intressen och deras behov av säkerhet och välbefinnande samt de risker som ingår i arbetet.

Ditt företag bör respektera lagar och föreskrifter som förbjuder obligatorisk och icke-kompenserad övertid, och alltid respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna för arbetstagare när det gäller tvångsarbete.

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för sunda arbetsvillkor 

Ingen fattigdomGod hälsa och välbefinnandeJämställdhetAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtMinskad ojämlikhet

Verka för dialog och öppenhet på arbetet

Skapa former för att du som arbetsgivare och dina arbetstagare ska ha en god dialog och komma överens i olika frågor.

En social och öppen dialog omfattar alla typer av förhandlingar, konsultationer eller informationsutbyten mellan arbetsgivare och arbetstagare i frågor som rör ekonomiska och sociala aspekter. Det handlar också om att ha ett öppet arbetsklimat där ni talar om sådant som är viktigt för att kunna göra ett gott arbete.

Åtgärdslista för att verka för dialog och öppenhet på arbete

 • Erkänn vikten av institutioner som, även på internationell nivå, för en social och öppen dialog och erkänn vikten av tillämpbara kollektiva förhandlingsstrukturer.
 • Respektera, hela tiden, arbetstagarnas rätt att bilda eller gå med i egna organisationer för att främja deras intressen eller för att förhandla kollektivt.
 • Hindra inte arbetstagare som försöker bilda eller gå med i arbetstagarnas egna organisationer och förhandla kollektivt – exempelvis genom att säga upp eller diskriminera dem, genom repressalier eller genom att skapa något direkt eller indirekt hot eller en atmosfär som är hotfull eller skrämmande.
 • Underrätta lämpliga statliga myndigheter och företrädare för de anställda när förändringar i verksamheten får stor påverkan på sysselsättningen, inom rimlig tid, så att konsekvenserna kan hanteras gemensamt. Syftet är att kunna mildra eventuell negativ påverkan i största möjliga utsträckning.
 • Ge utsedda företrädare för arbetstagarna tillträde till behöriga beslutsfattare, till arbetsplatser, till de arbetstagare som de företräder och till resurser som behövs för att utföra deras uppgifter så långt som möjligt, och i den utsträckning som är rimlig och icke-störande.

  De bör också ges tillgång till information som ger dem möjlighet att få en korrekt och rättvis bild av företagets ekonomi och verksamhet.
 • Avstå från att uppmuntra stater till att begränsa utövning av de internationellt erkända rättigheterna som föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. Till exempel bör organisationer undvika att placera dotterbolag, eller lägga ut arbete till företag i särskilda produktionszoner där föreningsfriheten är begränsad eller förbjuden.

Din organisation bör också avstå från att medverka i belöningssystem som baseras på sådana restriktioner. Organisationer kan också fundera över medverkan i relevanta arbetsgivarorganisationer, som ett sätt att skapa möjligheter för social dialog och utvidga ert samhällsansvar via sådana kanaler.

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för öppenhet och dialog på arbetsplatsen

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Främja god hälsa på arbetsplatsen

Arbeta förebyggande med fysisk, psykisk och social hälsa på arbetet – vilket är både smart och hållbart.

Fundera över hur ni kan skapa en arbetsmiljö som främjar en god hälsa och välmående hos alla medarbetare. Istället för att tänka ut idéer för att minska sjukdagar, tänk istället hur ni kan göra alla ännu mer friska och hälsosamma – tänk långtidsfrisk helt enkelt.

Som arbetsgivare måste du se om hälsoaspekterna för dina anställda i deras arbetsmiljö. Prickar du av alla punkter enligt åtgärdslistan? 

Åtgärdslista för att främja god hälsa på arbetsplatsen

 • Utarbeta, tillämpa och upprätthåll en arbetsmiljöpolicy som bygger på höga standarder i fråga om säkerhet och hälsa samt starka organisatoriska resultat.
 • Förstå och tillämpa principerna för arbetsmiljöhantering, inklusive ordningen för kontrollåtgärder: eliminering, substitution, tekniska kontrollåtgärder, administrativa kontroller, arbetsrutiner och personlig skyddsutrustning.
 • Analysera och kontrollera arbetsmiljörisker som är kopplade till verksamheten.
  Informera om kravet på att arbetstagare bör följa alla säkerhetsrutiner vid alla tillfällen och säkerställ att de också gör det.
 • Tillhandahåll säkerhetsutrustning som krävs, inklusive personlig skyddsutrustning, för att förebygga skador, sjukdomar och olyckor i arbetet, och för att hantera nödsituationer.
 • Registrera och utred alla arbetsmiljöincidenter och -problem i syfte att minimera eller undanröja dem.
 • Behandla olika sätt som arbetsmiljörisker påverkar kvinnor – till exempel gravida, nyförlösta eller ammande – och män eller arbetstagare med särskilda förutsättningar, såsom personer med funktionsnedsättning, oerfarna eller yngre arbetstagare.
 • Erbjud samma arbetsmiljöskydd för deltidsanställda, tillfälligt anställda och arbetstagare som arbetar för underleverantörer.
 • Sträva efter att undanröja de psykosociala risker på arbetsplatsen som bidrar till eller leder till stress och sjukdom.
 • Erbjud all personal lämplig utbildning inom alla områden av relevans.
 • Respektera att arbetsmiljöåtgärder inte får innebära monetära utgifter för arbetstagarna.
 • Basera dina arbetsmiljö- och miljösystem utifrån de arbetstagare som berörs och erkänn och respektera arbetstagarnas rätt att:
  – i god tid erhålla fullständig och korrekt information om arbetsmiljörisker och bästa praxis för att hantera dessa risker.
  – fritt undersöka och konsulteras om alla aspekter som rör deras arbetsmiljö i arbetet.
  – vägra utföra arbete som anses innebära en överhängande eller allvarlig fara för deras eller andras liv eller hälsa.
  – rådfråga arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och andra med sakkunskap.
  – rapportera arbetsmiljöärenden till behöriga myndigheter.
  – medverka i arbetsmiljörelaterade beslut och aktiviteter, inklusive utredningar av incidenter och olyckor.
  – inte utsättas för hot om repressalier för att ha utfört någon av dessa.

Hållbarhetsmål kopplade till att främja god hälsa på arbetsplatsen

Ingen fattigdomGod hälsa och välbefinnandeAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar konsumtion och produktion

Främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Investera i lärande och utveckling på arbetet som gör nytta i flera led – medarbetarna blir mer motiverade, kunderna mer nöjda och verksamheten får bättre förutsättningar för att gå riktigt bra.

Samtidigt bygger ni kunskapen i samhället så att alla steg för steg gör världen lite smartare. Det inkluderar även en känsla av tillhörighet i samhället och att bidra till det.

Om du dessutom lär ut hållbarhet så kan vi snabba på utvecklingen mot en hållbar värld.

Personlig utveckling är oerhört viktigt för att leva långa och hälsosamma liv, vara kunniga och känna självrespekt. Vad kan du som arbetsgivare göra för dina anställda? 

Åtgärdslista för att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

 • Ge alla arbetstagare, i alla stadier i deras yrkesliv, tillgång till kompetensutveckling, utbildning och praktik samt möjligheter till karriärutveckling på lika och icke-diskriminerande grunder.
 • Säkerställ att arbetstagare som blivit uppsagda vid behov får tillgång till stöd för ny anställning, utbildning och rådgivning.
 • Inrätta partssammansatta arbetsmiljöprogram som främjar hälsa och välbefinnande.

Hållbarhetsmål kopplade till att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Ingen fattigdomIngen hungerGod hälsa och välbefinnandeGod utbildning för allaJämställdhetRent vatten och sanitet för allaHållbar energi för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt