Hur kan du jobba med företagets affärsetik? 

Logotyp för de globala målen för hållbar utveckling.

Affärsetik handlar om hur du driver din business. Här ingår allt från antikorruption till ägandefrågor. Även ditt ansvar som företagare – företagets påverkan, etiskt uppförande, respekt för lagar och mänskliga rättigheter. 

Motverka korruption

Identifiera risker för korruption och utpressning och se till att du varken ger eller tar emot gåvor som kan uppfattas som mutor.

Hela organisationen behöver stå bakom och vara medvetna om vilka riktlinjer som gäller. Det bör även uppmuntras att rapportera eventuella överträdelser.

Åtgärdslista för att motverka korruption

Korruption är missbruk av makt för privat vinning. Det kan handla om att erbjuda eller acceptera mutor, förskingra pengar eller att du missbrukar ditt inflytande. Se vad du och ditt företag kan göra.

 • Identifiera riskerna för korruption och inför och upprätthåll riktlinjer och arbetssätt som motverkar korruption och utpressning.
 • Säkerställ att organisationens ledning föregår med gott exempel för att motverka korruption och visar engagemang för och uppmuntrar implementeringen av riktlinjerna mot korruption.
 • Stöd och utbilda organisationens anställda och företrädare i aktiviteter mot bestickning och korruption och skapa incitament för framsteg.
 • Öka din medvetenhet om korruption hos organisationens anställda och företrädare, entreprenörer och leverantörer och om hur korruption kan motverkas.
 • Säkerställ att ersättningen till organisationens anställda och företrädare är rimlig och endast ges för lagliga tjänster.
 • Inrätta och upprätthåll ett verkningsfullt system för att motverka korruption.
 • Uppmuntra anställda, partners, företrädare och leverantörer att rapportera överträdelser av organisationens riktlinjer samt oetiskt och orättvist agerande. Det kan du göra genom att skapa bra system för rapportering och uppföljningsinsatser utan fruktan för repressalier.
 • Rapportera straffrättsliga överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter.
 • Försök motverka korruption genom att uppmuntra andra som organisationen har förbindelser med att vidta liknande korruptionsbekämpande åtgärder.

Hållbarhetsmål kopplade till att motverka korruption

Hållbar konsumtion och produktionFredliga och inkluderande samhällen

Delta politiskt på ett ansvarsfullt sätt

Uppmuntra en politisk inriktning som gynnar samhället och avhåll dig från att underminera, påverka eller manipulera den politiska processen för endast egen vinning.

Här är också transparens kring aktiviteter, politiskt deltagande och lobbying centralt.

Organisationer och företag kan stödja allmänna politiska processer och uppmuntra utvecklingen av en politisk inriktning som gynnar samhället i stort. Här kan du se vilka åtgärder du och ditt företag kan vidta.

Åtgärdslista för att delta politiskt på ett ansvarsfullt sätt

 • Utbilda dina anställda och företrädare och öka deras medvetenhet om ansvarsfullt politiskt deltagande och politiska bidrag och hur ni hanterar intressekonflikter.
 • Visa prov på öppenhet och insyn vad gäller organisationens riktlinjer för och aktiviteter kring lobbyverksamhet, politiska bidrag och politiskt deltagande.
 • Upprätta och implementera riktlinjer och vägledning för personer som anlitats för att företräda och tala å företagets vägnar.
 • Undvik politiska bidrag som utgör, eller kan uppfattas som, ett försök att kontrollera eller utöva otillbörligt inflytande över politiker eller beslutsfattare till förmån för ett specifikt ändamål.
 • Förbjud aktiviteter som inbegriper felaktig information och oriktiga framställningar, hot eller tvång.

Hållbarhetsmål kopplade till delta politiskt på ett ansvarsfullt sätt

Hållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktion

Konkurrera på lika villkor

Konkurrens är bra. Det håller företag vakna, gör dem bättre och driver utvecklingen i samhället framåt.

Som företagare behöver du följa rådande konkurrenslagstiftning och inte delta i prissamverkan, riggade bud, prisdumpning eller annan inofficiell uppdelning av marknader genom att fördela kunder, leverantörer eller produkter.

Rättvis och bred konkurrens stimulerar innovation och effektivitet. Spana in vilka åtgärder du och företaget kan vidta för att konkurrera på lika villkor.

Åtgärdslista för att konkurrera på lika villkor

 • Bedriv din verksamhet på ett sätt som är förenligt med konkurrenslagar och föreskrifter och samarbeta med behöriga myndigheter.
 • Inför rutiner och andra skyddsåtgärder för att förhindra delaktighet i eller medskyldighet till konkurrensbegränsande beteenden.
 • Höj dina anställdas medvetenhet om vikten av att följa konkurrenslagstiftningen och av konkurrens på lika villkor.
 • Stöd arbetssätt för att motverka kartellbildning och dumpning. Stötta också politiska åtgärder som främjar konkurrens.
 • Var medveten om det sociala sammanhang som ditt företag verkar i och dra inte nytta av sociala förhållanden, som till exempel fattigdom, för att få orättvisa konkurrensfördelar.

Hållbarhetsmål kopplade till konkurrera på lika villkor

Ingen fattigdomMinskad ojämlikhet

Verka för en hållbar värdekedja

Försök ha hållbarhet som en röd tråd i hela värdekedjan och genom produkternas livscykel så långt som möjligt.

I det ingår att se till att det som köps in till företaget kommer från verksamheter som också är hållbara och som värnar om konsumenternas bästa liksom mänskliga rättigheter, miljön och samhället i stort.

Produkterna bör också kunna spåras.

Som företagare kan du påverka andra företag och organisationer genom dina upphandlingar och inköpsbeslut. Med rätt ledarskap i hela värdekedja kan du främja ett viktigt samhällsansvar.

Åtgärdslista för att verka för en hållbar värdekedja

För att främja samhällsansvaret i den egna värdekedjan bör ditt företag:

 • Integrera etiska, sociala och miljömässiga kriterier samt kriterier för jämställdhet, hälsa och säkerhet i dina riktlinjer och arbetssätt för inköp, distribution och avtal. Detta för att skapa ökad överensstämmelse med dina mål i fråga om samhällsansvar.
 • Uppmuntra andra organisationer och företag att anta liknande riktlinjer, utan att ägna dig åt konkurrensbegränsande aktiviteter.
 • Utför due diligence-granskning och relevant kontroll av de organisationer du har förbindelser med, i syfte att förhindra att dina åtaganden i fråga om samhällsansvar komprometteras.
 • Överväg att ge stöd till små och medelstora organisationer och företag, bland annat genom att höja medvetenheten om deras samhällsansvar och bästa praxis och annat stöd för att nå målsättningar för samhällsansvar.
 • Medverka aktivt till att höja medvetenheten om principer för samhällsansvar hos de organisationer du har förbindelser med.
 • Främja rättvis och ändamålsenlig hantering av de kostnader och vinster som uppstår när arbetssätt för samhällsansvar implementeras i värdekedjan. Om möjligt förbättra kapaciteten att nå målen för samhällsansvar bland organisationerna i värdekedjan – exempelvis genom lämpliga inköpsrutiner, för att säkerställa att rättvisa priser betalas, att leveranstiderna är rimliga och att det finns varaktiga avtal.

Hållbarhetsmål kopplade till verka för en hållbar värdekedja

Ingen fattigdomIngen hungerGod hälsa och välbefinnandeJämställdhetRent vattenHållbar energiAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtMinskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktionBekämpa klimatförändringarnaHav och marina resurserEkosystem och biologisk mångfaldFredliga och inkluderande samhällenGenomförande och globalt partnerskap

Respektera äganderätten

Respektera äganderätten som är en mänsklig rättighet och som gäller både materiella och immateriella tillgångar.

Genom att göra det uppmuntras samtidigt kreativitet och uppfinningar som till exempel copyright och patent.

Samhällets uppfinnare och kreatörer ska ersättas för de mästerverk som används om inget annat har avtalats.

Äganderätten är en mänsklig rättighet och omfattar både materiell och immateriell egendom. Det innefattar viktiga saker såsom upphovsrätt och patent. Se åtgärdslistan för hur ditt företag kan respektera äganderätten.

Åtgärdslista för att respektera äganderätten

 • Implementera riktlinjer och arbetssätt som främjar respekten för äganderätten och traditionell kunskap.
 • Genomför ordentliga utredningar för att säkerställa att du och företaget har laglig rätt att använda eller överlåta egendom.
 • Delta inte i aktiviteter som bryter mot äganderätten, till exempel missbruk av dominerande ställning, förfalskning och piratkopiering.
 • Betala skälig ersättning för egendom som företaget förvärvar eller använder.
 • Ta hänsyn till samhällets förväntningar, de mänskliga rättigheterna och den enskildes grundläggande behov när den utövar och skyddar sina immateriella och materiella äganderättigheter.

Hållbarhetsmål kopplade till respektera äganderätten

Ingen fattigdomIngen hungerAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtEkosystem och biologisk mångfald