Hur kan du och ditt företag använda jordens resurser på ett smart sätt?

Logotyp för de globala målen för hållbar utveckling.

Vill du bidra till en hållbar utveckling inom miljö handlar det främst om att bidra till en ren värld, använda jordens resurser på ett smart sätt så att de inte tar slut, skapa motståndskraft för att klara en omställning samt skydda naturen och bevara biologisk mångfald. 

Vi klarar oss inte utan exempelvis ren luft och färskvatten, fungerande ekosystem, ett stabilt klimat, energi åt alla och marker som man kan odla näringsrik föda på.

Vad betyder det för just ditt företag? Var i värdekedjan kan du göra mest skillnad?

Förebygga föroreningar

Tänk igenom hur ditt företag kan minimera föroreningar, avfall och utsläpp.

Det syftar till att säkerställa ren luft och mark liksom rent vatten – utan giftiga kemikalier och andra föroreningar.

Fundera och skapa policies över till exempel hur ni reser, hur skadliga produkter i er verksamhet används, tas om hand och hur ni hanterar avfall och annat som kan bidra till en ren värld.

Åtgärdslista för att förebygga föroreningar

 • Se hur dina och företagets beslut och aktiviteter påverkar er omgivande miljö.
 • Identifiera källor till föroreningar och avfall som är kopplade till era aktiviteter.
 • Mät, registrera och rapportera betydande föroreningskällor, vattenförbrukning, avfall och energiförbrukning.
 • Säkerställ lämplig hantering av föroreningar och avfall som inte kan undvikas.
 • Samverka med lokalsamhällen om faktiska och potentiellt förorenande utsläpp och avfall. Även kring kopplade hälsorisker.
 • Genomför åtgärder för att gradvis minska och minimera direkta och indirekta föroreningar som ni styr eller har inflytande över, särskilt genom att utveckla och främja en snabb övergång till mer miljövänliga produkter och tjänster.
 • Offentliggör mängder och typer av relevanta giftiga och farliga material som ni använder och släpper ut.
  Identifiera och förebygg systematiskt användning av förbjudna kemikalier som anges i nationell lagstiftning eller oönskade kemikalier som listas i internationella konventioner. Även kemikalier som har konstaterats vara förenade med risker av vetenskapliga organ.
 • Implementera ett program för förebyggande av och beredskap för miljöolyckor och utarbeta en beredskapsplan som omfattar olyckor och tillbud, både på och utanför anläggningarna, och som innefattar arbetstagare, partner, myndigheter, lokalsamhällen och andra relevanta intressenter.

Hållbarhetsmål kopplade till att förebygga föroreningar

God hälsa och välbefinnandeRent vatten och sanitet för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastrukturHållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktion

Verka för cirkulära lösningar

Använd resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt vilket är bra både för ekonomi, miljö och utvecklingen i stort.

Kanske kan ni skapa en cirkulär affärsmodell eller vara en part i en cirkulär lösning? Fundera över om ni kan skapa nyttigt avfall som snarare är till hjälp för naturen och människan.

Prioriteringsordning är:

 1. Resurs- och energieffektivitet
 2.  Återbruk
 3.  Återvinning
 4. Deponi (i dagligt tal: soptipp) 

Ett annat sätt att bidra till detta är att tillverka produkter med extra lång livslängd och utbytbara delar alternativt att hyra eller att hyra ut hållbara produkter som en tjänst.

Åtgärdslista för att verka för cirkulära lösningar

 • Identifiera den energi, vattenkällor och övriga resurser som används i era aktiviteter.
 • Mät, registrera och rapportera betydande användning av energi, vatten och andra resurser.
 • Genomför åtgärder för att resurseffektivisera.
 • Komplettera eller ersätt icke förnybara resurser med alternativa hållbara, förnybara resurser och resurser med låg påverkan, där det är möjligt.
 • Använd återvunnet material och återanvänd vatten så långt det är möjligt.
 • Förvalta vattenresurserna för att säkerställa rättvis tillgång för alla användare inom ett avrinningsområde.
 • Främja hållbar upphandling.
 • Överväg om ni kan tillämpa ett utökat producentansvar.
 • Främja en hållbar konsumtion.

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

Ingen hungerRent vatten och sanitet för allaHållbar energi för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastrukturHållbar konsumtion och produktionHav och marina resurserEkosystem och biologisk mångfald

Verka för klimatet

Agera klokare genom att begränsa utsläpp, skapa alternativ som har en positiv påverkan på klimatet eller hitta lösningar som hjälper att bättre anpassa oss till ett annat klimat.

Vi vet numera att mänsklig aktivitet påverkar klimatet genom de växthusgaser de genererar. Vi kan göra något åt det.

Till dess att nya klimatsmarta lösningar finns på plats måste vi kontinuerligt minska våra utsläpp av växthusgaser och göra annat för att kompensera.

Åtgärdslista för att verka för klimatet

 • Identifiera källorna till direkta och indirekta ackumulerade utsläpp av växthusgaser och fastställ omfattningen.
 • Mät, registrera och rapportera betydande utsläpp av växthusgaser, helst med hjälp av väl definierade metoder som är utförligt beskrivna i internationellt överenskomna standarder.
 • Vidta åtgärder för att gradvis minska och minimera växthusgasutsläpp som ligger inom er kontroll och uppmuntra liknande åtgärder.
 • Följ upp de mängder och typer av betydelsefulla bränslen som används inom organisationen och genomför program för att förbättra effektiviteten och verkningsgraden. En livscykelbaserad metod bör användas för att säkerställa en nettominskning av växthusgasutsläppen.Förhindra eller minska växthusgasutsläpp som härrör från markanvändning, processer eller utrustning.
 • Genomför energibesparingar där det är möjligt, inklusive inköp av energieffektiva varor och utveckling av energieffektiva produkter och tjänster.
 • Överväg att försöka nå koldioxidneutralitet genom att vidta klimatkompenserande åtgärder för återstående växthusgasutsläpp, till exempel genom att stödja utsläppsminskningsprogram som är tillförlitliga och bedrivs på ett transparent sätt.
 • Ta hänsyn till framtida globala och lokala klimatprognoser för att kunna identifiera risker och integrera anpassningar till klimatförändringarna i beslutsfattandet.
 • Identifiera möjligheter att undvika eller minimera skador till följd av klimatförändringarna och, där det är möjligt, tillvarata möjligheter att anpassa er till förändrade klimatförhållanden.
 • Skapa möjligheter att genom utbildning öka medvetenheten om att anpassning och förebyggande åtgärder är viktiga för samhällets resiliens. (Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas, och betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.)

Hållbarhetsmål kopplade till att verka för klimatet

Ingen fattigdomIngen hungerHållbar energi för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbara städer och samhällenHållbar konsumtion och produktionBekämpa klimatförändringarna

Skydda naturen och bevara biologisk mångfald

Som organisation och företag behöver man värna om, skydda och återställa naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemets olika tjänster.

Bevara den biologiska mångfalden som ofta glöms bort i den dagliga nyhetsrapporteringen. Ändå är biologisk mångfald helt avgörande för mänsklighetens överlevnad. En förutsättning för att ge oss mat, mediciner och mycket mer.

Mark- och naturresurser behöver användas på ett hållbart sätt och det är viktigt att ta hänsyn till detta när man utvecklar stad och landsbygd.

Åtgärdslista för att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

 • Vi förstår alla att vi måsta göra det – skydda naturen och försöka bevara vår biologiska mångfald. Här listar vi några saker på hur du och ditt företag kan agera.
 • Identifiera möjlig negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vidta också åtgärder för att ta bort eller minimera er påverkan.
 • Delta, när det är möjligt och lämpligt, i marknadens mekanismer för att internalisera kostnaderna för organisationens miljöpåverkan. Internalisering av kostnader innebär exempelvis att sammanföra externa kostnader med ens privata, eller företagets. Skapa även ekonomiskt värde i skydd av ekosystemtjänster.
 • Ge högsta prioritet åt att förhindra förlust av naturliga ekosystem, därefter åt att återställa ekosystemen, och slutligen, om de två förstnämnda åtgärderna inte är möjliga , åt att kompensera för förluster genom åtgärder som över tid kommer att leda till en nettoförbättring av ekosystemtjänster.
 • Upprätta och genomför en integrerad strategi för förvaltningen av mark, vatten och ekosystem, som på ett socialt rättvist sätt främjar bevarande och ett hållbart nyttjande.
 • Vidta åtgärder för att bevara varje endemisk (inhemsk), hotad eller utrotningshotad art eller livsmiljö som kan påverkas negativt.
 • Implementera arbetssätt för planering, design och drift för att minimera eventuell miljöpåverkan. Detta till följd av organisationens beslut avseende markanvändning, inklusive beslut som rör jordbruks- och stadsutveckling.
 • Införliva skyddet av livsmiljöer, våtmarker, skog, djurlivets vandringsvägar, skyddade områden och jordbruksmark i byggnations- och anläggningsarbeten.
 • Tillämpa metoder för hållbart jordbruk, hållbart fiske och hållbart skogsbruk, inklusive aspekter kopplade till djurs välmående, till exempel som det definieras i ledande standarder och certifieringssystem.
 • Börja successivt använda en större andel av produkter från leverantörer som använder sig av mer hållbar teknik och hållbara processer.
 • Beakta att vilda djur och deras livsmiljöer utgör en del av våra naturliga ekosystem och därför bör värderas, skyddas och tas hänsyn till för deras välbefinnande.
 • Undvik angreppssätt som hotar överlevnaden, leder till en global, regional eller lokal utrotning av arter eller möjliggör utbredning eller spridning av invasiva arter.

Hållbarhetsmål kopplade till att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

Ingen hungerRent vatten och sanitet för allaAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtHållbar industri, innovationer och infrastrukturHållbara städer och samhällenHav och marina resurserEkosystem och biologisk mångfald