Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Åtgärdslista för att förebygga föroreningar

Företag behöver minimera föroreningar, avfall och utsläpp. Se vad du och ditt företag kan göra!

 • Se hur dina och företagets beslut och aktiviteter påverkar er omgivande miljö.
 • Identifiera källor till föroreningar och avfall som är kopplade till era aktiviteter.
 • Mät, registrera och rapportera betydande föroreningskällor, vattenförbrukning, avfall och energiförbrukning.
 • Säkerställ lämplig hantering av föroreningar och avfall som inte kan undvikas.
 • Samverka med lokalsamhällen om faktiska och potentiellt förorenande utsläpp och avfall. Även kring kopplade hälsorisker.
 • Genomför åtgärder för att gradvis minska och minimera direkta och indirekta föroreningar som ni styr eller har inflytande över, särskilt genom att utveckla och främja en snabb övergång till mer miljövänliga produkter och tjänster.
 • Offentliggör mängder och typer av relevanta giftiga och farliga material som ni använder och släpper ut.
 • Identifiera och förebygg systematiskt användning av förbjudna kemikalier som anges i nationell lagstiftning eller oönskade kemikalier som listas i internationella konventioner. Även kemikalier som har konstaterats vara förenade med risker av vetenskapliga organ.
 • Implementera ett program för förebyggande av och beredskap för miljöolyckor och utarbeta en beredskapsplan som omfattar olyckor och tillbud, både på och utanför anläggningarna, och som innefattar arbetstagare, partner, myndigheter, lokalsamhällen och andra relevanta intressenter.

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet