Tre hållbara tips för dig inom tillverkning

Verkar ditt företag inom tillverkningsindustrin? Då finns det vissa hållbarhetsområden som du kan fokusera mer på. Se här!

Det finns olika typer av tillverkning där varje typ har sina egna processer, utmaningar och krav.

Men det finns också flera gemensamma drag och hållbara mål för aktörer inom industrin.

Så, vad kan du och ditt företag göra?

Jo, exempelvis:

Satsa på innovation och utveckling av ny teknik

Innovation och ny teknik är avgörande för att säkerställa en hållbar produktion av säkra produkter. Här ingår också att medvetandegöra kunder och konsumenter hur de kan göra hållbara val.

Bli inspirerad av Enduce som utvecklar en ny duschgolvbrunn.

Förebygg föroreningar och använd resurser smart

Använd så rena material och processer som möjligt. Självklart ska ditt företag använda resurser på ett smart sätt och gärna förnyelsebara material för att uppnå cirkularitet.

Bli inspirerad av Drupps som återvinner luftburet utsläppsvatten.

Effektivisera energianvändningen

Energianvändning och transporter bidrar till utsläpp av växthusgaser och bör därför effektiviseras, minimeras eller bytas ut mot hållbara alternativ. Se vilka verktyg ditt företag kan använda!

Bli inspirerad av Qoitech som vill effektivisera vår energianvändning.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?