Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Trender

Börsspaning med Nasdaq och Almi Invest

Niclas Holmberg, Nasdaq och Tor Kihlberg på Almi Invest
Niclas Holmberg på Nasdaq och Tor Kihlberg på Almi Invest.

Hur har pandemin påverkat börsen och hur är noterings- och exitmöjligheterna där just nu? Vilka bolag är vinnare respektive förlorare på börsen och vad påverkar börsklimatet framåt? Häng med på börsspaning med Niclas Holmberg, Managing Director Listings Sweden på Nasdaq och Tor Kihlberg, Investment Manager Exit & Portfolio Management på Almi Invest.

Coronaviruset dök upp som en svart svan i februari och skakade om börserna rejält världen över. På en dryg månad, fram till botten den 23 mars, föll till exempel OMXS30 med över 30%. Under den monumentala osäkerhet som då rådde valde professionella investerare och småsparare att sälja av aktier i vad som närmast måste betecknas som ett ”rädda vad som räddas kan”-beteende.

 

- Det är dock lätt att glömma att året startade med stor aktivitet på marknaden med flera börsnoteringar och andra finansiella transaktioner. När Covid-19 sen slog till blev det som en blöt filt på i stort sett hela finansmarknaden under mars månad och framåt under våren, säger Niclas Holmberg, Managing Director Listings Sweden på Nasdaq.

 

Investerare och rådgivare försökte febrilt bilda sig en uppfattning av konsekvenserna av pandemin på både kort och lång sikt. Många bolag tvingades se över sin verksamhet och ställa om till den nya situationen.

 

- Vi är glada att, trots en mycket utmanade period med stora kurssvängningar, så fungerade Nasdaqs marknadsplatser tillförlitligt och kunde tillföra nödvändig likviditet till marknaden. Vi kunde senare, i den dialog vi förde med marknadsaktörer, se en mer optimistisk syn blomma upp under maj månad i takt med att marknaderna globalt började stabiliseras. Även nyemissionerna tog fart och pausade processer för börsnoteringar startade om igen. Den aktiviteten har sedan bara fortsatt, och vi har sett ökad aktivitet i kontakterna med oss, fortsätter Niclas Holmberg på Nasdaq.

 

Massiva stimulanser från stater och centralbanker i kombination med FOMO (”Fear of Missing Out”, rädsla för att stå vid sidan av vid en eventuell börsuppgång) och TINA (”There Is No Alternative”, det bedöms saknas rimliga alternativ till avkastning vid sidan om börsen) bidrog till en för många oväntat snabb och kraftig återhämtning på börsen, med start under senare delen av mars. Många investerare började då sakteligen lyfta blicken och försöka bedöma och diskontera ”en framtid efter Corona pandemin”. S&P 500, ett börsindex för 500 större amerikanska bolag, gick till exempel upp hela 20 procent under årets andra kvartal, den största uppgången för ett enskilt kvartal sedan 1998.

 

- I stort sett alla noterade aktier drabbades hårt av initiala utförsäljningar. Sedan gick dock börsen ganska snabbt in i en fas där investerarna började fundera över vilka bolag som rimligen inte borde drabbas så hårt, eller möjligen till och med gynnas, av en uppseglande pandemi, säger Tor Kihlberg, Investment Manager Exit & Portfolio på Almi Invest.

Vinnare och förlorare på börsen

Om börsen ska anses högt eller lågt värderad beror i slutändan på hur bolagens vinster utvecklas framöver och därom råder fortsatt hög osäkerhet i pandemins spår.

 

- I tider av osäkerhet och hög volatilitet brukar, något förenklat, ”agnarna skiljs från vetet” i ökad utsträckning, stabila och kassaflödesgenererande bolag tenderar att värderas upp relativt bolag vars värderingar i större utsträckning baseras på fromma förhoppningar om framtida vinster, fortsätter Tor Kihlberg på Almi Invest.

 

- De bolag som har klarat sig bra genom krisen är de som fokuserat på den digitala transformationen tillsammans med flertalet av dataspelsbolagen samt delar av läkemedelsindustrin. Samtidigt har bolag som verkar inom turism eller konsumtion i enbart fysiska butiker självklart haft det tufft, säger Niclas Holmberg på Nasdaq.

 

Det finns en intressant pipeline av klimatsmarta företag som senaste tiden tagit steget från startup till att generera intäkter.

 

- Dessa bolag har ofta en ägarbild som passar för den publika miljön och intresset från både privatpersoner och institutionella investerare är stort. Det ska dessutom bli intressant att följa portföljen i Almi Invests Greentech-fond som jag hoppas kommer att bidra till att flera bolag ringer i börsklockan inom några år, fortsätter Niclas Holmberg på Nasdaq.

Framtida börsklimat och noteringsmöjligheter  

Det har inte oväntat, i spåren av Coronautbrottet och den stora allmänna osäkerhet som pandemin inneburit, genomförts färre noteringar under första halvåret i år än under motsvarande tidsperiod åren 2017 – 2019.

 

Hittills har det under 2020 noterats sju bolag på Spotlight (2 bolag inom Life Science, 1 ICT, 1 Industribolag, 1 inom detaljhandel, 1 inom Finans och 1 inom Miljöteknik). Motsvarande siffra för Nasdaq First North är 10 bolag (5 inom Life Science, 2 Industribolag, 2 inom Livsmedel och 1 inom Finans) och två bolag har listats på Nasdaq Stockholm (1 Fastighetsbolag, 1 inom Konsumentvaror). Samtidigt har sju bolag bytt lista, fyra från Spotlight till Nasdaq First North och tre från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm. Som en jämförelse kan nämnas att det under helåret 2019 listades tio bolag på Spotlight, 33 på Nasdaq First North och 16 på Nasdaq Stockholm. Därmed fortsätter trenden med ett minskat antal noteringar på de tre listorna, från toppåret 2017 (123) och 78 noteringar 2018.

 

- För en framgångsrik notering är mina råd till bolag att först och främst lägga tid på sin IPO-story, dvs varför bolaget väljer att gå till börsen och varför det är ett intressant case för investerare. Sedan är det bra att bygga en kompetent styrelse, gärna med erfarenhet från den publika miljön. Det är också en fördel att ha bra ordning på det administrativa rutinerna, som kanske inte alltid är en entreprenörs favoritsyssla. Jag kan dock säga att många bolag ser sig själva som ett bättre bolag efter den granskning som görs inför en börsnotering, säger Niclas Holmberg på Nasdaq.

 

Almi Invest har varit delägare i tre av de bolag som noterats i år; Life Science-företagen Stayble (Nasdaq First North) och Monivent (Spotlight) samt Biofrigas (Spotlight) inom miljöteknik.

 

- Jag spår ett ljusnande noteringsklimat, för det fall att smittspridningen blir under kontroll och volatiliteten i aktiehandeln sjunker ytterligare. Flera av våra portföljbolag har noteringsplaner, men har inte kunnat/velat trycka på startknappen p.g.a. Corona krisen. Behovet av externt kapital finns där, men samtidigt finns förstås också en önskan om bolagsvärderingar som upplevs attraktiva även för befintliga ägare. En handfull av Almi Invests portföljbolag har i dagsläget olika långt gångna tankar eller planer på en notering under hösten, givet en utveckling mot ett mer gynnsamt börsklimat, säger Tor Kihlberg på Almi Invest.

 

IPO-rådgivarna agerar mer avvaktande i tider av stor osäkerhet och väger sitt rykte mot att kunna guida bolag mot lyckade noteringar.  

 

- Just nu finns en optimism i marknaden, men självklart kommer utvecklingen av Covid-19 påverka noteringsklimatet året ut. Vi har ett stort antal bolag i process för notering efter sommaren, och det ska bli spännande att följa den utvecklingen. Fördelen med notering är den visibilitet och kredibilitet bolagen får samt våra nationella och internationella samarbeten som öppnar upp för nya affärsmöjligheter, säger Niclas Holmberg på Nasdaq.

Bolag med bedömd substans och kvalitet, som adresserar tydliga problem och levererar stora kundvärden, kommer även fortsatt att kunna noteras med framgång.
Tor Kihlberg, Almi Invest

Digitala och disruptiva bolag spås vara fortsatt heta för en notering. För tidiga Life Science-bolag kommer notering även framöver att vara en viktig källa för refinansiering. Avknoppingar och notering av Life Science-bolag kommer även fortsättningsvis att vara ett sätt att potentiellt ”frigöra” aktieägarvärde. Vidare kommer listbyten att vara ett sätt att få ökad uppmärksamhet och därigenom potentiellt attrahera en bredare ägarkrets.

 

- Bolag kan komma att vara mer återhållsamma med att i lång tid i förväg kommunicera offentligt att de har planer en notering. Detta då en uppskjuten eller utebliven notering har en så pass negativ signaleffekt. Det borde vara intressant för fler bolag inom miljöteknik att ansöka om notering bland annat då det av naturliga skäl är ett framtidsområde, finns gott om intresserade investerare och samtidigt förhållandevis få investeringsobjekt, fortsätter Tor Kihlberg på Almi Invest.

 

Investerarna följer extra noga nu hur smittspridningen av Covid-19 utvecklas och hanteras. Det finns också vid sidan av detta en allmän osäkerhet om förväntningarna på framtida bolagsvinster, om än nedskruvade, fortfarande är för höga.

 

- Ett annat tydligt orosmoln är ett potentiellt utökat handelskrig mellan USA och Kina. Med stundande presidentval i USA, i november i år, kan Donald Trump komma att inta en alltmer aggressiv hållning gentemot sin främsta rival om världsdominans, säger Tor Kihlberg på Almi Invest.

 

Som motvikt till ovan nämnda orosmoln finns framförallt enorma stimulanser i form av stödköp från centralbanker. Världsekonomin visar fortsatta tecken på återhämtning efter nedstängningen, efterfrågan ökar och den allmänna ekonomiska aktiviteten är på väg uppåt igen.

 

- Historiskt sett brukar valår vara bra börsår i USA och Stockholmsbörsen följer i princip dess utveckling. Börserna har överlag en tendens att sky osäkerhet, så amerikanska presidentval har många gånger tidigare följts av börsuppgång oavsett vinnande kandidat. En riktig game changer i positiv bemärkelse skulle förstås vara bekräftade nyheter om ett fungerande vaccin mot Covid-19. En gissning är att börsen kommer att stå något högre vid årsskiftet än nu, men osäkerheten är förstås stor och vägen dit lär hursomhelst bli skakig, säger Tor Kihlberg på Almi Invest.

  

Trots orosmoln är Nasdaqs uppgift att bedriva väl fungerande marknadsplatser i alla makrolägen.

 

- Centralbankerna kommer ha järnkoll på Covid-19 för att göra en bedömning av den ekonomiska återhämtningen och anpassa strategin därefter. Regeringar kommer troligtvis agera utifrån utvecklingen i det egna landet men vi får inte glömma EUs roll för att stimulera återhämtningen inom Europa. Det kommer dessutom ett intressant val i USA i november som naturligtvis kommer att påverka omvärlden, säger Niclas Holmberg på Nasdaq.