Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Åtgärdslista för att verka för klimatet

Vem vill inte verka för klimatet? Men det räcker inte med att vilja – du måste agera också. Se vad du och ditt företag kan göra!

 • Identifiera källorna till direkta och indirekta ackumulerade utsläpp av växthusgaser och fastställ omfattningen.
 • Mät, registrera och rapportera betydande utsläpp av växthusgaser, helst med hjälp av väl definierade metoder som är utförligt beskrivna i internationellt överenskomna standarder.
 • Vidta åtgärder för att gradvis minska och minimera växthusgasutsläpp som ligger inom er kontroll och uppmuntra liknande åtgärder.
 • Följ upp de mängder och typer av betydelsefulla bränslen som används inom organisationen och genomför program för att förbättra effektiviteten och verkningsgraden. En livscykelbaserad metod bör användas för att säkerställa en nettominskning av växthusgasutsläppen.Förhindra eller minska växthusgasutsläpp som härrör från markanvändning, processer eller utrustning.
 • Genomför energibesparingar där det är möjligt, inklusive inköp av energieffektiva varor och utveckling av energieffektiva produkter och tjänster.
 • Överväg att försöka nå koldioxidneutralitet genom att vidta klimatkompenserande åtgärder för återstående växthusgasutsläpp, till exempel genom att stödja utsläppsminskningsprogram som är tillförlitliga och bedrivs på ett transparent sätt.
 • Ta hänsyn till framtida globala och lokala klimatprognoser för att kunna identifiera risker och integrera anpassningar till klimatförändringarna i beslutsfattandet.
 • Identifiera möjligheter att undvika eller minimera skador till följd av klimatförändringarna och, där det är möjligt, tillvarata möjligheter att anpassa er till förändrade klimatförhållanden.
 • Skapa möjligheter att genom utbildning öka medvetenheten om att anpassning och förebyggande åtgärder är viktiga för samhällets resiliens. (Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas, och betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.)

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet