Jobbar du med besöksnäring?

Alla behöver vi jobba med våra globala mål. Om du är verksam inom besöksnäringen finns fortsatt mycket att göra. Få tre tips här!

Hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen kan inkludera ett brett spektrum av ämnen, från turismverksamhetens miljöpåverkan till turistsektorns ekonomiska bärkraft och även sociala och kulturella konsekvenser av turismen.

Vi vet att turism är en stor bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser, både genom transporter och energianvändning vid turistanläggningar.

Det görs redan mycket viktiga satsningar inom besöksnäringen idag – som att försöka skydda naturen och bevara naturliga livsmiljöer.

Resurshantering och att förebygga föroreningar är andra viktiga miljömål.

Har du också tänkt på att:

Medvetandegöra turister

Om du berättar vilka hållbara alternativ som finns är det lättare för besökarna att göra rätt.

Läs om Stedsans Farm and Restaurant  i Halland, retreatet som vill visa världen att det går att leva på den – utan att skada den.

Uppmuntra lokalt entreprenörskap

Turism kan skapa jobb och generera inkomster för lokalsamhället. Försök sprida välståndet till fler genom att involvera ditt närsamhälle och dess aktörer.

Inkludera alla

Utvecklar du besöksnäringen så att den är tillgänglig för alla? Brist på tillgänglighet kan annars begränsa möjligheten att delta i turistaktiviteter för exempelvis personer med funktionshinder.

Inspireras här av SB International  som gör det möjligt för alla barn att åka på nöjespark.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?