3 tips för dig inom energibranschen

Energiförsörjning är en grundpelare för ett fungerande samhälle – speciellt på våra breddgrader.

Därför finns det många aspekter att ta hänsyn till som aktör inom energibranschen.

Få tre tips här!

1. Verka för en hållbar konsumtion

Det är extra viktigt att medvetandegöra kunder och konsumenter för att främja energieffektivitet genom hela värdekedjan och för att öka förståelsen och acceptansen för förnybara kraftkällor.

Inspireras av Qoitech som vill effektivisera vår energianvändning

2. Trygga energitillgången för alla

På så sätt minskas sårbarheten vilket är viktigt för hela samhället.

3. Utveckla och sprid tekniken

Bolag verksamma inom energibranschen bör också arbeta för att den nya teknik som tas fram sprids för ett bättre och mer hållbart samhälle.

Inspireras av Enduce som vill förändra våra duschar

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?