Mål #1: Begränsning av klimatförändringar

Hur kan du som framtidens företagare nå mål 1 inom taxonomin? Här ger vi exempel på hur du kan begränsa klimatförändringar och hur du kan mäta dina insatser.

Vilka satsningar kan du göra för att nå första målet inom taxonomin?

 • Försök hitta nya klimatsmarta lösningar för att minska växthusgaser – som koldioxid, metangas etcetera.
 • Se över vilka energislag du använder och vilken energiförbrukning som du har. Genom att använda solenergi, energi från andra förnybara källor eller sänka energiförbrukningen kan vi minska vår negativa påverkan.
 • Minska antalet transporter eller gå över till transportslag med få eller inga utsläpp av växthusgaser.
 • Påverka om du jobbar inom naturbruk – såsom jordbruk, skogsbruk, fiskeri och annan markanvändning. Exempelvis genom smartare djurhållning, uthålligt skogsbruk som kan binda koldioxid och avverkas på ett sätt som säkerställer livskraft, återväxt och nyplanteringar.
 • Satsa på metoder som möjliggör minskade eller inga utsläpp av växthusgaser vid hantering av avfall och tänk även på avfall som energikälla där koldioxid avskiljs och lagras.
 • Se över tekniker och metoder för att binda koldioxid och extrahera koldioxid ur luften.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har duockså möjlighet att påverka framåt för att begränsa klimatförändringarna.

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Nyttjande energislag i din verksamhet (KwH)
 • Energiförbrukning
 • Utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) / ton / km
 • Antal transporter
 • Mängd avfall
 • Brukade skogsarealer
 • Enheter med CCS-teknik/ton lagrad Co2
 • Enheter med genomförd livscykelanalys
 • Borttagna utsläpp
 • Substituerade utsläpp