Mål #4: Övergång till en cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär produktionsmodell är avgörande för mänsklig utveckling och fortsatt tillväxt. Här behöver du som framtidens företagare agera – se hur!

Jordklotet har en begränsad mängd resurser. Resursbristen är ett stort hot och de enda möjligheterna framåt är att agera.

Hur kan du som företagare göra för att nå fjärde målet inom taxonomin?

 • Säkerställ att värdefulla metaller och ämnen vi behöver går tillbaka in i produktionen, om och om igen.
 • Använd förnybara resurser på ett hållbart sätt. Resurseffektivitet och kretsloppstänkande är helt enkelt smart företagande.
 • Börja redan i designfasen. Målet är att skapa en produkt som håller längre, går att laga, kan återvinnas i varje beståndsdel eller blir en värdefull resurs i någon annans produktionsmodell.
 • Nyttja biprodukter från tillverkningsfasen i andra processer.
 • Säkerställ att företaget har fortsatt kontroll över resurserna genom att produkten brukas som tjänst. Därmed kan företaget uppdatera, utveckla eller återsälja produkten för att förlänga livslängden.
 • Ta annars isär produkten i dess beståndsdelar och återför dem i kretsloppet.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för en övergång till en cirkulär ekonomi.

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Andel använt material i relevanta processer som är återvunnet
 • Andel av avfall i väsentliga processer som återbrukas/återvinns
 • Andel produkter som säljs som följer definitionen på att vara cirkulära
 • Andel produkter/processer som påbörjat sin förändring mot att vara cirkulära
 • Andel av centrala affärsområden/processer som övergått till cirkulär affärsmodell
 • Andel värdefullt avfall som resurs som återbrukas i andra processer