3 hållbara tips för dig som jobbar med elektronik

Hållbarhet är en viktig fråga inom elektronikindustrin på grund av de miljömässiga och sociala effekterna av elektronikproduktion, användning och kassering. Så hur kan du inom denna bransch jobba hållbart? Vi ger dig tre tips!

Elektronikföretag kan och bör verkligen påverka en hållbar konsumtion – både genom en hållbar produktion av kvalitetsprodukter och genom att medvetandegöra kunder om hur produkter kan få ett så långt liv som möjligt.

Här kan du som företagare exempelvis:

Verka för en hållbar värdekedja

Produktion av elektronik kräver en rad olika material, inklusive metaller, plaster och sällsynta jordartsmetaller. Här kan du verka för en hållbar värdekedja och säkerställa att materialen har använts på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Förebygg föroreningar

Tillverkning av elektronik kan innebära användning av farliga kemikalier, vilket kan ha negativa effekter på människors hälsa och miljön. Därför är det viktigt att förebygga föroreningar genom att minska användningen av farliga kemikalier och hantera alla kemikalier som används korrekt.

Ha koll på företagets resurshantering

Den snabba teknologiska förändringen och korta produktlivscykler inom elektronikindustrin bidrar till problem med elektronikavfall (e-avfall). E-avfall innehåller en rad farliga material, inklusive tungmetaller. Som företagare behöver du se till att elektronik återvinns på rätt sätt eller återanvänds för att spara resurser och minska miljöpåverkan.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?