Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Digitalt intraprenörskap
- Förnyelse som skapar värde

5 drivkrafter för digitalt intraprenörskap

I en värld av ständig förändring och ökande konkurrens finns det ingen bransch eller enskilt företag som kan sluta förnya sig. Det har således aldrig varit viktigare för ett företag, oavsett storlek, att ha en intraprenör bland sina anställda. För att kunna vara konkurrenskraftig är den digitala omställningen en nyckelfråga och det är många företag som har genomfört förändringar för att främja digital förnyelse. 

Vad är Digitalt intraprenörskap?

Digitalt intraprenörskap kan definieras som utvecklandet av nya produkter och tjänster som helt eller delvis använder sig av digital teknik. Det omfattar även införandet av nya sätt att med digital teknik organisera företagets långsiktiga förnyelsekraft.

 

För många företag innebär digitalisering en förflyttning av kärnverksamheten. Det kan vara ett mer uttalat fokus på tjänster eller att den bransch som man befinner sig i blir en annan.

 

Här kommer vi att lyfta fram fem faktorer som har visat sig påverka det digitala intraprenörskapet positivt. Tillsammans och i kombination bidrar de till digital förnyelseförmåga i ett företag.

1) Digital strategi

Det är viktigt att utveckla en tydlig digitaliseringsstrategi för ditt företags framtida utveckling och digitala resa. Denna strategi bör vara kopplad till en omvärldsanalys och vision om vad företagets framtida kärnverksamhet och position på marknaden ska vara.

 

Det vill säga:

  • vilken digital omställning söker företaget
  • vilka delområden inom den etablerade verksamheten behöver prioriteras och lyftas fram för att skapa värde och långsiktig konkurrenskraft

Vidare är det bra att ta fram en inspirerande vision för företaget som fokuserar på digital förnyelse. En inspirerande vision är ett sätt att skapa medvetenhet om, och kommunicera ut, att digital omställning är ett prioriterat område för företaget. Rätt använt fungerar visionen som ett internt DNA som gör det enklare att bibehålla fokus på den digitala utvecklingen.

2) Vilja och stöd för digital förnyelse

Inom redan existerande företag finns det ofta en inbyggd motsättning mellan det som är nytt och den redan etablerade verksamheten. Motsättningen mellan det nya och det etablerade innebär att ett digitalt intraprenörskap förutsätter en grundläggande och uttalad vilja till att påbörja företagets digitala resa.

 

Ett uttalat stöd från ledningen att digitalisering och långsiktig förnyelsekraft är eftersträvat är inte enbart positivt utan ett måste om du ska få med dig alla.

 

Det kan du göra genom:

  • informell styrning, såsom visat intresse för och uppmuntran till förnyelseinitiativ från chefer och företagsledningen
  • skapa medvetenhet om, och förståelse för att företagets digitala transformation inte kommer att ske över en natt, utan att det är en process

En framtida konkurrenskraft innebär en digital omställning från det som känns bekant, invant, och redan är väl beprövat till någonting nytt.

3) Företagskultur

Företagskultur är de kollektiva värderingar, normer och principer utifrån vilka de anställda agerar. Den har därmed en stor påverkan på hur många av de anställda som väljer att ta på sig rollen som intraprenör och driva den digitala omställningen av företaget. Om du uppmuntrar och lyfter fram intraprenöriella förebilder, samt tydligt visar i din kommunikation att förnyelse är en del av företagets identitet, kommer du ha en större chans att lyckas i ditt företags digitala omställning.

 

I många fall kan den digitala omställningen skapa stor osäkerhet och risktagande för företag, men faktum är – för att kunna skapa förnyelse som utmanar eller till och med omkullkastar den idag rådande rådande sanningen, behöver du etablera en kultur som tillåter och uppmuntrar risktagande.

 

I den risktagande kulturen ingår förståelsen att alla nya initiativ inte kommer att lyckas. Ett bra sätt att hantera konsekvenserna av risktagande är slimmade utvecklingsprojekt, där du redan i de tidiga utvecklingsfaserna validerar utfallet, och har en fortsatt iterativ (upprepande) utvecklingsprocess som kommer att ge tidiga signaler om vilka nya initiativ som inte kommer att leva upp till de ursprungliga förväntningarna.

Iterativt arbetssätt

 

 

utgår från Lean Startup-metodiken, som bygger på "fail fast - fail often" och genom att stegvis öka lärandet om kund och marknad begränsas den finansiella risken. 

4) Digital kompetens

Den största drivkraften för digital förnyelse kommer från av de egna medarbetarna. För att digital förnyelse ska kunna ske krävs drivna och kunniga medarbetare som vill bidra till att ställa om och utveckla digitala lösningar. Digital kompetens är därför mycket viktigt både bland medarbetare men även bland chefer och styrelseledamöter.

 

För att kunna styra skeppet behöver det finnas någon som kan ta ansvar och leda företaget genom den digitala resan. Och för det behövs fortsatta kompetenssatsningar inom företag och organisationer. Intraprenörer återfinns i hela organisationen och det är därför viktigt att det finns digital kompetens på alla nivåer i företaget för att kunna påbörja en digital omställning av företagets verksamhet.

5) Digitala nyckelpersoner

För att skapa och bidra till ett ökat utbud av digitala initiativ kan företag arbeta med speciella nyckelpersoner eller enheter. På flera företag finns det en Chief Digital Officer (CDO) som ansvarar för digitaliseringsfrågor.

 

Avsaknaden med krav på omedelbar framgång och avkastning gör att digitala är mer svårbedömda, och att det är viktigt att de en möjlighet att växa till sig innan de utsätts för kritik och utvärdering. Det är dock viktigt att den digitala förnyelse som bedrivs i företaget är nära kopplad till företagets pågående verksamhet och att den är relaterad till företagets digitala strategi och vision.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Skillnaden på en entreprenör och en intraprenör?

En entreprenör är en person som tar en idé om en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.

 

Intraprenör är en anställd som tar ansvar för och driver utveckling och förändring, innovation, i det företag eller den organisationen där de arbetar.

Två frågor du kan ställa dig för att få in intraprenörskap i ditt företag:

 

1) Vilka är intraprenörerna som driver förnyelse i ditt företag? 

 

2) Har de rätt förutsättningar för att både komma igång och förverkliga nya initiativ? 

Kontakta oss för ett första möte för att komma vidare i din digitalisering

 

Utifrån en inledande diskussion, där fokus kommer att vara ditt företags behov, styrkor och utmaningar, bestämmer du tillsammans med Almi-rådgivaren om och i så fall hur ni kan gå vidare med ytterligare insatser med syfte att stärka din kunskap och insikt när det gäller digitaliseringens möjligheter, hur du kan öka den digitala mognaden samt skapa nya värden i företaget.

 

Detta möte är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

 

Kontakta oss via telefon 0771- 55 85 00 eller fyll i formuläret nedan.