Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Framtidsrusta din verksamhet
Med Framtidsgeneratorn får du ditt företag att växa med hållbarhet i fokus
Läs mer här

17 globala mål enligt Agenda 2030

Lär dig mer om de 17 globala mål för hållbar utveckling som är satta genom Agenda 2030 – och se hur du som framtidens företagare kan arbeta utifrån dem.

Mål 1: Ingen fattigdom

sdg1-no-poverty.jpgAvskaffa all form av fattigdom överallt.

 

Som framtidens företagare kan du bidra till att motverka fattigdom, exempelvis genom ekonomiskt stöd eller utbildning till behövande.

 

Mål 2: Ingen hunger

sdg2-zero-hunger.jpgAvskaffa hunger, trygga livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och hållbart jordbruk.

 

Som framtidens företagare kan du bidra genom olika projekt och stötta ekonomiskt både lokalt och globalt.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

sdg3-good-health.jpgSäkerställ att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för allas välbefinnande i alla åldrar.

 

Som framtidens företagare kan du engagera dig i hälsofrågor och se till att du arbetar hälsosamt.

Mål 4: God utbildning för alla

sdg4-quality-education.jpgSäkerställ inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande.

 

Som framtidens företagare kan du använda dina egna kunskaper och dela med dig av dessa till omvärlden.

Mål 5: Jämställdhet

sdg5-gender-equality.jpgUppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 

Som framtidens företagare ser du ständigt till att kvinnor och män i din närhet har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att forma sina liv och bidra till samhället.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

sdg6-clean-water-sanitation.jpgSäkerställ tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

 

Som framtidens företagare arbetar du för att människor har tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet, minska föroreningar, stoppa dumpning och öka återvinning.

Mål 7: Hållbar energi för alla

sdg7-affordable-and-clean-energy.jpgSäkerställ allas tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till överkomlig kostnad.

 

Som framtidens företagare minskar du utsläppen av växthusgaser och påskyndar omställningen till ett mer hållbart energisystem.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

sdg8-decent-work.jpgVerka för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt med anständiga arbetsvillkor.

 

Som framtidens företagare främjar du full och produktiv sysselsättning och sociala förmåner och trygghetssystem för alla.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

sdg9-industry-innovation-infrastructure.jpgBygg upp en motståndskraftig infrastruktur och verka för en hållbar industrialisering.

 

Som framtidens företagare främjar du innovation, effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

sdg10-reduced-ineqaulity.jpgMinska ojämlikheter inom och mellan länder.

 

Som framtidens företagare verkar du för rättvis tillgång till resurser och möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Minska klyftorna mellan individer och grupper.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

sdg11-sustainable-cities.jpgArbeta för att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

 

Som framtidens företagare strävar du efter en hållbar stadsutveckling som bland annat omfattar hållbart byggande, återvinning och säkrare kemikaliehantering.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

sdg12-responsible-consumption.jpgFrämja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

Som framtidens företagare ställer du om till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster – en nödvändighet för att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

sdg13-climate-action.jpgVidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

 

Som framtidens företagare integrerar du klimatåtgärder i strategier och planering. Du förbättrar dina kunskaper och medvetenhet om klimatförändringarna.

Mål 14: Hav och marina resurser

sdg14-life-below-water.jpgBevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

 

Som framtidens företagare kan du bidra till en fortsatt utveckling av åtgärder för att hantera kända påverkansfaktorer såsom föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser.

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

sdg15-life-on-land.jpgSkydda, återställ och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

 

Som framtidens företagare verkar du för att hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

sdg16-peace-strong-institutions.jpgFrämja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.

 

Som framtidens företagare främjar du rättvisa och motverkar alla former av korruption och mutor.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

sdg17-partnership-for-the-goals.jpgStärk genomförandemedlen och återvitalisera globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

Som framtidens företagare samverkar du för att vi alla ska nå de resultat vi har föresatt oss genom Agenda 2030. Arbeta för överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländer.

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.