Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Grön satsning
Rusta ditt företag för framtiden

Grönt lån

Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

Syftet med lånet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi. För att investeringen ska klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till något av de definierade målen i taxonomin.

 

Grönt lån är en del av Almis erbjudande kring hållbarhet där du kan få finansiering till din gröna satsning och på så vis rusta dig för framtiden.

Till vad kan man använda Grönt lån?

Grönt lån kan användas för att finansiera gröna satsningar (aktiviteter / utrustning / investeringar) som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.


Almis gröna lån har fokus på klimat och övriga miljöfrågor som ligger i linje med EU:s "den gröna given", som är EU:s tillväxtstrategi och ramverk för åtgärder för att nå målet att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

 

Taxonomi – här är snabbguiden för dig som vill ha koll

Förmånligare villkor

Tack vara en garanti från Europeiska investeringsfonden kan vi erbjuda Grönt lån till förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta.


Lånet kan ges med upp till sex års löptid. Av dessa sex år kan upp till två år initialt vara amorteringsfria.


Almis finansieringsandel anpassas efter företagets totala lånebehov med hänsyn till annan medfinansiering. Medfinansiering kan vara lån från ägarna, privatpersoner, bank eller andra externa aktörer.

 

Samtliga villkor och de vanligaste frågorna om Grönt lån hittar du här

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

 

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Grönt lån, med förbättrade villkor.

 

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd. 

 

För att kunna ta del av Grönt lån krävs att du:

 

  • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
  • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
    OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
    - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
    - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag?