Andelen kvinnor på styrelseposter i Jönköpings län ökar kraftigt

Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Jönköpings län har ökat med 21 % under de senaste fem åren, vilket motsvarar drygt var sjunde styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 43 %. 

- Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Carl Nyström, VD Almi Jönköping.


Ökningen sker från en låg nivå

Hos de drygt 100.000 företag i hela landet med minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda var 19 % eller närmare 30.000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157.000 platser. Det är en ökning med 25 % jämför med undersökningen år 2013. I Jönköpings län var ökningen 21 %. Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har därför bara ökat från 13 % till 15 %.


Kvinnor tar fyra av tio nytillkomna styrelseposter

Årets undersökning visar att 43 % av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Kartläggningen visar också att högst andel kvinnor på styrelseposter i länet finns inom branschen vård och utbildning, 65 % och lägst inom handel, reparation och transport samt industri och tillverkning, 28 %. Av företagen har 7 % en kvinna som VD.

 

Jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft

- Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig i Almi för kartläggningen.

 

Undersökningen

Styrelsekartläggningen avser könsfördelning i bolagsstyrelser och på VD-poster i företag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Initiativet togs 2013 av Almi Värmland i samarbete med Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. En uppföljning har gjorts 2017 och kartläggningen 2018 är framtagen av Almi Värmland och genomförd av Attityd i Karlstad AB under februari 2018. Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal (2016) från UC. Bransch redovisas utifrån SNI-nivå. Indelningar av omsättning och antal anställda utgår från SCB-standard.

 

Företagsfakta

• År 2018 finns 103 017 bolag (2017: 99 838 och 2013: 90 193 bolag) med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
• Av de 103 017 bolagen har 53 739 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
• 2013 och 2018 har det tillkommit 14 947 styrelseplatser. 5 982 av dessa har tillsatts av kvinnor, vilket motsvarar 40 procent.

 

Kvinnors representation i styrelser

Andel kvinnor som styrelseledamot 2018: Riket 19 % - Jönköpings län 15 %
Förändring av andel poster med kvinnor 2013-2018: Riket 25 % - Jönköpings län 21 %
Andel kvinnor i nytillkomna styrelseposter 2018: Riket 40 % - Jönköpings län 43 %

 

Här finns hela rapporten Almis styrelsekartläggning 2018 »

Almis styrelsekartläggning

Almis styrelsekartläggning

Ladda ner rapporten här

Följ oss

Följ oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång per månad får du information om aktuella aktiviteter och annat som rör företagande.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev