Organisation och ledning

Almi AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi består koncernen av 16 regionala dotterbolag inklusive fyra helägda dotterdotterbolag.

De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. I denna del av koncernen bedrivs huvudsakligen rådgivning och låneverksamhet.

Det helägda dotterbolaget Almi Invest AB, inklusive elva hel- och delägda dotterdotterbolag, bedriver riskkapitalverksamhet.

Almi AB

Styrelse och koncernledning

Om Almi
Styrelse
Om Almi
Koncernledning